* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Ida Raffaelli, rođena 22. lipnja 1970. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala studij francuskog jezika s književnošću i komparativne književnosti. Magistrirala je temom “Vokabular moralnih vrijednosti u djelima Chrétiena de Troyes”, a doktorirala temom “Polisemija i sinonimija u leksiku klasičnoga starofrancuskog” (mentor akademik August Kovačec).

Godine 1992. zapošljava se u Francuskoj Alijansi u Zagrebu kao profesor francuskoga jezika u kojoj nastavlja honorarno raditi do kraja školske godine 1996/1997. Potom pri Zavodu za lingvistiku radi na projektu “Francuska deskriptivna gramatika s osobitim obzirom na hrvatski” te na projektu “Računalna obradba hrvatskoga jezika”. Od akademske godine 1998/1999. uključuje se u nastavu dodiplomskoga studija Odsjeka za lingvistiku u izvođenju nastave kolegija “Semantički opis”. Akademske godine 2000/2001. izvodi nastavu i na kolegiju “Lingvistička propedeutika”. Od akademske godine 2003/2004. drži nastavu iz kolegija “Kognitivna lingvistika” pri Katedri za antropologiju Filozofskoga fakulteta.

Od 2005. godine glavna je urednica časopisa “Suvremena lingvistika”.

Objavila je desetak stručnih odnosno znanstvenih tekstova:

“Polisemičnost leksema koji označavaju fizički izgled: krije li se iza ljepote dobrota”, Suvremena lingvistika, 21 (1995);

“Etimološka bilješka kao pomoć pri semičkoj analizi”, Filologija, 24/25 (1995);

“Semantički primitivi”, Suvremena lingvistika, 22 (1996);

“Neki vidovi kognitivne semantike u rekonstrukciji semantičkih struktura”, Suvremena lingvistika, 25 (2000);

“Polisemija pridjeva: sprega sintaktičkih i semantičkih struktura”, Filologija,  2004, knj. 43;

“Odnos strukturalne semantike prema kognitivnoj”, Suvremena lingvistika, 30 (2004)

i drugi.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart